کسب و کار پیشنهادی

تولید واکسن

3 سال اخیر، دوران سخت کرونا، به همه ما اهمیت مهارت تولید واکسن و ارائه آن به جامعه هدف را گوشزد کرد. شاید فکر کنیم که تب کرونا فروکش کرده و نیاز دنیا به واکسن محدود است در پاسخ باید بگوییم که دنیا به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود و صنعتی شدن یعنی افزایش جمعیت، افزایش نیاز به خوراک که در پی آن نیاز به واکسن های نوترکیب را نیز افزایش می‌دهد.

لینک کوتاه: https://bdclinic.ir/go/Pos-3-3