خدمات کسب و کار

خدمات احیا و بازآفرینی کسب و کار

نویسنده : مدیریت
احیا و باز آفرینی کسب و کار شرکت هایی که بصورت تخصصی وظیفه بازآفرینی کسب وکارهای زیر ظرفیت و یا غیر فعال را از مسیرهای مختلف فروش دارایی، مدیریت، مدیریت بازار و ...عملیاتی می کند.

;