خدمات کسب و کار

خدمات روانشناسی کسب و کار

نویسنده : مدیریت
خدمات روانشناسی کسب و کار روانشناسی کسب وکار، یکی از نیازهای اصلی هر کسب وکاری است. روانشناسان کسب وکار، وظیفه دارند تا خدمات روانشناسی تخصصی را برای کارآفرینان، نیروی کار و مدیران فراهم آورند و تاثیر روانشناسی را بر فرایندهای کسب وکار همچون فروش و روانشناسی رنگ، ارایه نمایند.

;