خدمات کسب و کار

خدمات مشاوره کسب و کار

نویسنده : مدیریت

مشاوران و مربیان توانمندی که بواسطه دانش و تخصص، می توانند در کنار کارآفرین حضور داشته و فرایندهای مدیریت کسب وکار را مدیریت و مربیگری نماید. مشاوره فروش، مشاوره مدیریت، مشاوره مالی و ...از جمله این خدمات است.


;