خدمات کسب و کار

خدمات شتابدهی و رشد

نویسنده : مدیریت
خدمات شتابدهی کسب و کار شتابدهنده رایاژن

بسیاری از کسب وکارهای نوپا و استارت آپ، برای توسعه خویش، نیاز به فضای فیزیکی و خدمات منتوری دارند. خدمات تامین فضای فیزیکی و راهبری کسب وکار، اغلب توسط شتابدهنده ها، مراکز رشد و پارک های فناوری انجام می شود. پارک های فناوری، یکی از اصلی ترین این شرکت های خدمات شتابدهی است.


;