خدمات کسب و کار

خدمات آموزش توانمند سازی

نویسنده : مدیریت
شرکت ها و موسسات توانمندی که فرایندهای آموزش و توانمندسازی مدیران و نیروی انسانی را در کسب وکارها بر عهده دارند. سازمان مدیریت صنعتی، یکی از این موسسات توانمند ارایه خدمات آموزش است.

;