خدمات کسب و کار

خدمات حقوقی کسب و کار

نویسنده : مدیریت
افراد و یا موسساتی که بصورت تخصصی، خدمات مشاوره حقوقی و یا راهبری حقوقی کسب وکار را انجام می دهند. خدمات تدوین قراردادها، پیگیری قراردادها، پیگیری امور شکایات و دادگاه ها، حفظ دارایی شرکت هاو... از این جمله خدمات است.

;