خدمات کسب و کار

خدمات راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه

نویسنده : مدیریت
بسیاری از کسب وکارها، نیاز به مراکز تحقیق و توسعه دارند. مراکز تحقیق و توسعه ضرورتی است که شرکت های تخصصی راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه، نسبت به انجام آن اقدام میکنند. طراحی بر طبق نوع کسب وکار، نظارت بر پیاده سازی، نظارت بر عملیات و انجام فرایندها از وظایف این مجموعه هاست.

;