خدمات کسب و کار

خدمات داده کاوی و بینگ دیتا

نویسنده : مدیریت
داده و اطلاعات، دارایی بزرگ شرکت ها هستند. خدمات داده کاوی، شیوه استفاده از دارایی شرکت ها و تبدیل آن به دارایی و ثروت است. شرکت های خدمات داده کاوی، وظیفه دارند تا شیوه ذخیره سازی داده، حفظ داده، توسعه کاربری داده و تبدیل داده به ثروت را فراهم آورند.

;