خدمات کسب و کار

خدمات بازاریابی و فروش

نویسنده : مدیریت

افراد و موسساتی که بواسطه دارا بودن دانش، خدمات فروش، تدوین استراتژی فروش و بازاریابی، طراحی مدل های فروش و انجام فرایندهای بازاریابی را برای کسب وکارها عملیاتی می کنند.


;