خدمات کسب و کار

خدمات مدیریت واردات و صادرات

نویسنده : مدیریت
افراد و یا شرکت هایی که با شناخت بازار بین الملل، شناخت وضعیت داخلی، تخصص در قوانین داخلی و بین الملل، خدمات صادرات بین الملل و یا واردات را برای شرکت ها و سازمان ها بصورت تخصصی انجام می دهند. شرکت های مدیریت صادرات(EMC) برخی از این خدمات هستند.

;