خدمات کسب و کار

خدمات هم افزایی و مشارکت

نویسنده : مدیریت
بسیاری از شرکتها و کسب وکارها دارای دارایی های مشهود و غیر مشهودی هستند که بلااستفاده مانده است و می توانند این امکانات را در اختیار دیگر کسب وکارها قراردهند و منفعت کسب وکنند. مراکز خدمات هم افزا، وظیفه به هم رسانی این امکانات را بصورت تخصصی دارند.

;