خدمات کسب و کار

خدمات تامین مالی زنجیره ای

نویسنده : مدیریت
موسسات و شرکت هایی که وظیفه انجام فرایندهای تامین مالی زنجیره ای را بر عهده دارند و در کنار کسب وکار، فرایند تامین مالی را انجام می دهند. SCF یا تامین مالی زنجیره ای، یکی از روش های تامین مالی است که با سرعت در حال انجام در کشور است.

;