خدمات کسب و کار

خدمات مدیریت زنجیره ای تامین

نویسنده : مدیریت
شرکت ها و موسساتی که وظیفه دارند تا فرایند انجام مدیریت زنجیره تامین را برای شرکت ها و کسب وکارها انجام دهند. این شرکت ها تمامی فرایند مدیریت سرمایه، مدیریت لجستیک و مدیریت حمل و نقل را برای شرکت ها بصورت حرفه ای انجام می دهند

;