خدمات کسب و کار

خدمات تامین نیروی انسانی

نویسنده : مدیریت
شرکت ها و موسساتی که وظیفه تامین نیروی انسانی خبره را برای کسب وکارها بر عهده دارند. این موسسات ضمن مصاحبه با کارجویان، بر طبق نیاز کسب وکار، بهترین نیروی انسانی را برای ایشان انتخاب می نماید.

;